ZZR Ojczyzna

POSTĘPOWANIE NR 18 z dnia 17.08.2021 r.

Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu mającym za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje kreację a następnie zrealizuje projekt: „PROMOCJA POLSKICH PRODUKTÓW MLECZNYCH WŚRÓD SENIORÓW”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

– ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2160, ze zm.),

– ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j: Dz. U. z  2018 r. poz. 1025, ze zm.), w szczególności  art. 701 – 705,

– rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r.,  w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1351, ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”,

– Zasadami obsługi Funduszy promocji produktów rolno – spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 07/2020/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 03.01.2020 r.

Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami znajduje się także na stronie internetowej Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” http://www.zzrojczyzna.com.pl/

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera z dopiskiem na kopercie „ZAPYTANIE OFERTOWE – „PROMOCJA POLSKICH PRODUKTÓW MLECZNYCH WŚRÓD SENIORÓW”

na adres:

Związek Zawodowy Rolników OJCZYZNA

ul. Podwale 6/107

22-300 Krasnystaw,

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 25 sierpnia 2021 r. godz. 12.00 Decyduje data wpływu.

POSTĘPOWANIE NR 18 z dnia 17.08.2021 r.
Przewiń do góry