ZZR Ojczyzna

Postępowanie nr 28 z dnia 25. 07. 2022 r.

Warszawa 25.07.2022 r.

Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu mającym za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje kreację a następnie zrealizuje zadanie:

„Kurczak w biegu”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

  • ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.),
  • ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.), w szczególności art. 701 – 705,
  • rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2244, ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”,
  • Zasadami obsługi Funduszy promocji produktów rolno – spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” http://www.zzrojczyzna.com.pl/

Dokumenty należy składać na adres e-mail: mar_gol1@op.pl w formie skanu dokumentów.

W tytule e-mail należy wpisać: „Oferta na realizację zadania „Kurczak w biegu”.

Decyduje data dostarczenia – wpływu oferty w wersji elektronicznej do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 04. 08. 2022 r. godz. 11.00

Decyduje data wpływu.

Postępowanie nr 28 z dnia 25. 07. 2022 r.
Przewiń do góry