ZZR Ojczyzna

POSTĘPOWANIE NR 11 z dnia 12.03.2021 r.

Związek Zawodowy Rolników OJCZYZNA, adres: ul. Ostrzycka 1/3/133, 04 – 035 Warszawa
w związku z realizacją zadania pn.: „Kurczak w biegu”, finansowanego z Funduszu Promocji
Mięsa Drobiowego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie koncepcji
realizacji zadania, kreacji i produkcji „materiałów” niezbędnych do realizacji poszczególnych
działań a także zrealizowanie zadania z ich wykorzystaniem.

 1. Termin składania ofert.
  Ofertę można składać do dnia 23 marca 2021 r., do godziny 11 : 00: pocztą elektroniczną na
  adres e-mail: mar_gol1@op.pl w formie skanu dokumentów.
  W tytule e-maila należy wpisać: „Oferta na realizację zadania „Kurczak w biegu”.
  Decyduje data dostarczenia – wpływu oferty w wersji elektronicznej do Zamawiającego.
  Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
 2. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku tego zapytania, oferty nie jest
  równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZZROJCZYZNA i nie łączy się z koniecznością
  zawarcia przez niego umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania rozstrzygnięcia postępowania i nie dokonania
  wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów sporządzenia oferty.
 4. Szczegóły zapytania ofertowego w załącznikach.
  Załączniki:
 5. Zapytanie ofertowe
 6. Opis przed. Zam. – zał. nr 1
 7. Wzór formularza oferty – zał. Nr 2.
 8. Wzór umowy – zał. Nr 3.

POSTĘPOWANIE NR 11 z dnia 12.03.2021 r.
Przewiń do góry